Kişisel Verilerin Korunması

Spread the love

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

1-Tanımlar ;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ İhsaniye Mh. Can Sk. Dünya İş mrk. K-4 D-14 Nilüfer / BURSA
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ İhsaniye Mh. Can Sk. Dünya İş mrk. K-4 D-14 Nilüfer / BURSA
İlgili Kişi; Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler, iş ortakları.
Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
2-Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla
ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı;
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ., iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
5-Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ., iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
• OGANSİA İÇ VE DIŞ TİC. AŞ. ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
6- Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir;
➢ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İhsaniye Mh. Can Sk. Dünya İş mrk. K-4 D-14 Nlüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır